Aanvullende Leveringsvoorwaarden Maatschap Regiokraamverzorging

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Maatschap Regiokraamverzorging afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg vind je op onze website:  https://www.maatschapregiokraamverzorging.nl

 

De te leveren zorg

 • Maatschap Regiokraamverzorging biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Zorginstituut Het Zorginstituut.
 • Rond de derde zorg-dag zal er een tussen evaluatie plaatsvinden. Indien de zorg niet naar wens is zal met jullie gezocht worden naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Maatschap Regiokraamverzorging doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Maatschap Regiokraamverzorging altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorg-dag is 3 uur. (m.u.v. couveuse nazorg)
 • Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) nza.nl

 

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 

 • Maatschap Regiokraamverzorging werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

 

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

 

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

 

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

 

Aansprakelijkheid

 • Maatschap Regiokraamverzorging kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Maatschap Regiokraamverzorging. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-.

 

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

 

 

 

 

 

Klachten

 • Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg of over de kraamverzorgende. Deze kan schriftelijk worden gemeld via regiokraamverzorging@gmail.com
 • Komen we er samen niet uit? Maatschap Regiokraamverzorging  is lid van Coöperatie Kraamzorggroep (Coöperatie KZG). Als lid van de coöperatie KZG hebben wij ons verbonden aan de klachtenregeling van Coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je vinden op  https://www.cooperatiekzg.nl/documentklachtenregeling/

 

Geheimhouding en privacy

 • Maatschap Regiokraamverzorging dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Maatschap Regiokraamverzorging werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website https:maatschapregiokraamverzorging.nl
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de AVG wet en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Maatschap Regiokraamverzorging als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Maatschap Regiokraamverzorging zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Maatschap Regiokraamverzorging wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Maatschap Regiokraamverzorging en diegene die in opdracht van Maatschap Regiokraamverzorging betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 

Contactgegevens                                                                                                                               

Maatschap Regiokraamverzorging is gevestigd aan:                                                                                    

Oostdijk 33D 

1701 DC  Heerhugowaard

regiokraamverzorging@gmail.com                                                                                                                                  

Maatschap Regiokraamverzorging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 72468351